منوی اصلی

پیوندها

تبلیغات

ورود کاربران

 

شرح وظایف کمیسیون فرهنگی – اجتماعی

 

۱-امور بهداشتی و درمانی
الف – مشاوره ونظارت بر توزیع عادلانه امور بهداشتی ودرمانی ، در سطح شهر بیدستان
ب – کمک به بهبود شاخص های بهداشتی
ج – اعلام نظر درخصوص محل تاسیس کلینیک ها و مراکز بهداشتی، درمانی دولتی و خصوصی
د – فراهم آوردن زمینه سنجش های آماری درزمینه خدمات بهداشتی ، درمانی
هـ – نظارت و پیگیری بهداشت محیط ، بهداشت خانواده و بهداشت شغلی
۲-امور عبادی مذهبی بررسی طرح ها و لوایحی که درجهت گسترش و ترویج امور عبادی ومذهبی در بین علاقمندان و بخصوص جوانان است .
۳-امور تعاون و امورخیریه
الف – هماهنگی با انجمن ها و موسسات امور خیریه درجهت پوشش دادن به کلیه مناطق شهری
ب – در اختیار قراردادن امکانات موجود شهرداری ها برای بهره برداری اقشار کم درآمد
۴-امور تربیتی
الف – مشاوره ونظارت بر توزیع عادلانه امورآموزشی و تربیتی
ب – ایجاد پل ارتباطی بین انجمن اولیاء و مربیان و شورای اسلامی شهر در جهت در اختیار قراردادن امکانات متقابل
۵-دفاع غیرنظامی
الف – بررسی طرح ها و لوایحی که درجهت آموزش کمک های اولیه ، آتش نشانی و برخورد با بحران ها و حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، زلزله، حملات هوایی و … می باشد.
ب – نظارت بر توزیع عادلانه امکانات مربوطه
۶-امور اصناف و پیشه وران
نظارت بر اموراصناف و پیشه وران ازطریق هماهنگی با مجامع امور صنفی ، اداره بهداشت و اداره کل بازرسی و کنترل قیمتها
۷-مسا ئل مربوط به اقوام و اقلیتهای دینی
ایجاد ارتباط با اقلیتهای مذهبی به رسمیت شناخته شده درقانون اساسی و درک متقابل مسائل و معضلات و رفع مشکلات شهرنشینی آنها در حد مقدورات
۸-مسائل مربوط به انتخابات شوراها
الف- مسائل مربوط به تشکیل شورای شهرستان و شورای عالی استان
ب – پیگیری تشکیل نهادهای اجتماعی – محلی به منظور تسریع در حل مشکلات محلات و مناطق ( طبق بند۷ ماده ۷۱ قانون شوراها و ماده ۸۱ آیین نامه داخلی )
۹-امور مربوط به فرهنگ عمومی
مشاوره با علما و کارشناسان امور فرهنگی جهت بررسی راههای ارتقاء سطح فرهنگ اسلامی و ملی
۱۰-آموزش عمومی
پیشنهاد و بررسی طرح ها و لوایحی در جهت :
الف – آموزش ترافیک و تردد ، آموزش شهروندی ، آموزش و رعایت حقوق دیگران در زیرمجموعه های مربوطه ، آموزش استفاده بهینه خدمات شهری از قبیل آب ، برق، تلفن و گاز – آموزش در جهت ارتقاء فرهنگ بازیافت زباله
ب – تشویق ادارات و نهادها به طراحی سیستم راهنمای مراجعین جهت جلوگیری از اتلاف وقت مردم و آموزش ضمن خدمت کارکنان خود
ج – اطلاع رسانی به مردم درمورد وجود انواع خدمات و مشاغل درهر منطقه به منظور جلوگیری ازترددهای زاید
۱۱-امورمربوط به جشنواره ها و سوگواره ها
۱۲-مراکز تفریحی و گردشگری و امور مربوطه
الف – ارائه پیشنهاد وطرح و بررسی لوایح جهت توزیع عادلانه این مراکز در سطح شهر
ب – بررسی چگونگی استفاده بهینه از امکانات موجود در شهر
ج – مطالعه نیازهای تفریحی در هر منطقه باهماهنگی کمیته نظارتی مربوطه
د- مطالعه طرح های توسعه صنعت گردشگری در بیدستان
هـ- تحقیق و تفحص درموردمیراث فرهنگی موجود
و- بررسی طرح هایی جهت تسهیل ارائه خدمات رفاهی
ز- بررسی طرح های تبلیغی جهت جذب گردشگربه بیدستان
ح- بررسی طرح هایی جهت تغییر در نگرش مردم و نهادهای ذیربط نسبت به گردشگر خارجی
ط –هماهنگی های لازم با سازمان ایرانگردی و تبادل آراء و نظرات جهت توسعه صنعت گردشگری
۱۳-امور نمایشگاه ها
مطالعه و بررسی و وضع مقررات لازم جهت تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای موقت ودائمی د رزمینه های فرهنگی، هنری ، کشاورزی ، بازرگانی، عمرانی و
۱۴-امورمربوط به کنفرانس¬ها و همایش¬ها
الف – نظارت برکنفرانس ها وهمایشهایی که در بیدستان برگزار می شود و هماهنگی لازم با برگزارکنندگان
ب- ارزشیابی و مطالعه همایشهای علمی، فرهنگی، هنری و… که تمام یا قسمتی از هزینه آن را شهرداری تقبل میکند .
۱۵-امورهنری بررسی طرح ها و لوایح در جهت :
الف – حمایت از هنرمندان بیدستان
ب – گسترش زمینه های آموزش هنر درمیان جوانان و نوجوانان
ج – تشویق جوانا در جهت اقبال به مشاغل هنری و صنایع دستی
د – حمایت جدی از گسترش رشته های هنری که روبه فراموشی گذارده اند.
۱۶-تبلیغات شهری و روابط عمومی شهرداری
بررسی طرح ها و لوایح در جهت :
الف – ساماندهی تبلیغات شهری (آموزشی ، تجارتی، انتخاباتی و …(
ب – طرح های نوین تبلیغاتی در سطح
شهر بیدستان
ج – مطلع نمودن عموم مردم از آثار و نتایج طرح هاو پروژه های اجرا شده و ایجاد آمادگی ذهنی برای طرح ها و پروژه های آتی
د- استفاده از امکانات تبلیغی شهرداری در زمینه های فرهنگی ، آموزشی و اطلاع رسانی
۱۷-امور ورزشی
بررسی لوایح و طرح هایی در جهت:
الف – حمایت ازبرنامه های ورزشی
ب – برنامه ریزی جهت پرکردن اوقات فراغت علاقمندان با امور ورزشی
ج – اهتمام به آموزش علمی رشته های مختلف ورزشی و آشنایی با محاسن و مضرات هر رشته .
د – توجه به ورزش همگانی
هـ- توسعه ورزش های رشته ای بصورت خیابانی
و – اختصاص قسمتی از ظرفیت موجود ورزشگاههای اختصاصی به بانوان و دانش آموزان
۱۸-تاسیسات و مراکز ورزشی
بررسی لوایح و طرح هایی در جهت :
الف – هماهنگی با ادارات وسازمانهایی که مکان های ورزشی را در اختیار دارند به منظور استفاده بهینه از این مکان ها
ب – نظارت بر حسن توزیع این مکان ها د رسطح شهر
چ – پیش بینی مکان ها و مراکز ورزشی در طرح های گسترش شهر
د – پیش بینی محیط خاص ورزشی – تفریحی ویژه خواهران در سواحل زاینده رود.
۱۹-آموزش ضمن خدمت کارکنان شهرداری
برنامه ریزی در جهت :
الف – آموزش و اطلاع رسانی به کارکنان شهرداری در زمینه های تخصصی مربوطه
ب – ارتقاء کیفی کارمندان به وسیله آموزش شیوه های نوین اداری
ج-آموزش های کارکنان در زمینه های ایدئولوژیک ، اخلاقی و
۲۰-امور ایثارگران و جانبازان
بررسی طرح ها و لوایحی در جهت :
الف – ایجاد تسهیلات به ایثار گران و جانبازان
ب – مطلع نمودن ایثارگران و جانبازان از قوانین مربوطه
ج – ایجاد تسهیلات ویژه جانبازان در موقع مراجعه به ادارات و مکان های عمومی مختلف در شهر
د – در نظر گرفتن مکان های تفریحی ، ورزشی جهت استفاده ایثارگران و جانبازان
۲۱-امور بانوان
بررسی طرح و لوایحی در ارتباط با :
الف – امورات ورزشی , فرهنگی ، تفریحی و آموزشی بانوان است
ب – تشکیل انجمن های حمایت از بانوان در زمینه های حقوقی
ج – ایجاد مراکزی جهت پناهدهی موقت به بانوان نیازمند
۲۲-اموراز کار افتادگان (سالمندان و معلولین جسمی)
بررسی لوایح و طرح هایی در جهت :
الف – توسعه مراکز متولی سالمندان
ب – ارزش نهادن و ایجاد تسهیلاتی جهت تشویق افراد به سرمایه گذاری د راین امر
۲۳-مبارزه با مفاسداجتماعی
بررسی طرح ها و لوایحی درجهت :
الف – اشتغال جوانان به منظور پیشگیری از آلودگی به فساد
ب – تبلیغ و آموزش عمومی درجهت آگاهی همه جانبه از مضرات مواد مخدر
ج – جمع آوری متدکیان و معرفی نیازمندان واقعی به مراجع ذیصلاح
۲۴-بررسی ابعاد فرهنگی ، اجتماعی طرحها، لوایح و پروژه هاو بررسی وضعیت تشکیلات
۲۵-موجود که در زمینه های فرهنگی،اجتماعی فعالیت می کنند.
۲۶-امورمربوط به نظافت شهر
۲۷-امور مربوط به دفع و بازیافت زباله
۲۸-امورمربوط به پارک سازی ، درخت کاری و فضای سبز
۲۹-امور مربوط به تاسیسات آبیاری و حفاظت از مادی ها
۳۰-امور مربوط به روشنایی معابر و تاسیسات شهری
۳۱-امور مربوط به جشن و چراغانی و تزئینات شهری
۳۲-امور مربوط به گورستانها و غسالخانه ها
۳۳-اعلام نظردرمورد تعیین نام خیابانها، کوچه ها ، معابر و پل ها

 

 

تصویر تصادفی

h2.jpg

اوقات شرعی

آمار بازدیدکنندگان سایت

296290
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
109
192
913
290892
2387
4879
296290

امروز: چهارشنبه، 01 اسفند 1397

تبلیغات